Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego: gsm.quadra-net.pl

§ 1
Ogólne informacje, definicje

Adres Sklepu internetowego - https://gsm.quadra-net.pl
Postanowienia ogólne:
Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: https://gsm.quadra-net.pl przez QUADRA-NET Sp z.o.o, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jana Czochralskiego 8, kod pocztowy 61-248, numer NIP 7282628031, numer REGON 100234380, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266150.

Definicje:
Regulamin- niniejszy Regulamin.
Zamówienie- zawarcie umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego.
Użytkownik - podmiot korzystający oraz składający Zamówienia w sklepie internetowym.
Sprzedawca- właściciel sklepu internetowego gsm.quadra-net.pl
Produkt- przedmiot ruchomy prezentowany w ofercie sklepu internetowego.
Sklep internetowy- serwis internetowy gsm.quadra-net.pl, należący do Sprzedawcy oferujący platformę do realizacji Zamówień oraz zawierania umów sprzedaży na terytorium Polski pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży- umowa na odległość zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Rejestracja- nieodpłatna procedura polegająca na utworzeniu konta przez Użytkownika Sklepu internetowego.
Konto- platforma ze zbiorem funkcji oraz uprawnień udostępniona przez Sprzedawcę dla Użytkownika po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu.
Administrator- wyznaczona przez Sprzedawcę osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania Sklepem internetowym.
Formularz reklamacyjny- dokument dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników Sklepu internetowego służący do składania reklamacji.
Dzień roboczy- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo.

§ 2
Oferta Sklepu internetowego

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie Sklepu internetowego gsm.quadra-net.pl.
2. Ceny towarów przedstawione są w cenach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (zawiera podatek VAT). Ceny podane są w polskich złotych.
3. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe z wyjątkiem opisanych jako używane.
4. Każdy produkt w Sklepie nieopisany jako oryginalny jest częścią zamienną.
5. Mimo dołożenia wszelkich starań, Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane informacje o Produkcie nie zawierają omyłek lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, o ile nie były przyczyną działania Użytkownika pod wpływem błędu.
6. Sklep internetowy funkcjonuje 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych, konserwacyjnych których terminy będą ogłaszane na stronie Sklepu internetowego.

§ 3
Składanie Zamówień

1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie mogą składać Użytkownicy zalogowani po uprzedniej Rejestracji konta oraz Użytkownicy niezarejestrowani.
3. Osoba składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku składania Zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Podanie danych osobowych w Formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, do odstąpienia lub wydłużenia realizacji Zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji/składania Zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
6. W momencie zawierania transakcji Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do zapłaty ceny aktualnie prezentowanej w Sklepie.
7. Administrator Sklepu w związku z naruszeniem Regulaminu mają prawo rozwiązać możliwość prowadzenia konta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń.
8. Możliwość realizacji Zamówienia jest zależna od dostępności Produktu w magazynie Sprzedawcy.
9. W sytuacji wystąpienia przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji Zamówienia.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.
11. Opisy Produktów oraz zdjęcia zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, mogą się nieznacznie różnić od oferowanego produktu.

§ 4
Realizacja Zamówień

1. Użytkownik po złożeniu Zamówienia automatycznie otrzymuje potwierdzenie zmiany statusu Zamówienia (w realizacji) w formie elektronicznej (e-mail).
2. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia w terminie zależnym od formy płatności (szczegółowe informację na temat realizacji Zamówienia dla danej formy płatności uwzględnione są w § 5 Regulaminu).
3. Umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zawierana jest w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
4. Sprzedaż potwierdzana jest paragonem fiskalnym. Faktura VAT będzie wystawiona na żądanie Użytkownika posiadającego numer NIP.
5. Wartość końcowa Zamówienia zawiera cenę brutto za produkt, koszty realizacji dostawy oraz dodatkową opłatę w przypadku dostawy za pobraniem.
6. Wybór sposobu transportu oraz płatności Użytkownik dokonuje przy składaniu Zamówienia.

§ 5
Formy płatności oraz opcje wysyłki

1. W Sklepie internetowym gsm.quadra-net.pl dostępne są następujące formy płatności:
-płatność za pobraniem (płatność w momencie odbioru przesyłki od kuriera),
-przelewy24,
-przelew tradycyjny (Zamówienia będą realizowane w ciągu 1-2 Dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy).
2. Sprzedawca oczekuje na przelew do 14 dni od złożenia Zamówienia, po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.
3. W Sklepie internetowym gsm.quadra-net.pl dostępne są następujące formy dostawy:
-kurier DHL,
-kurier InPost,
-paczkomaty InPost.
4. Wysyłka realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski, po otrzymaniu płatności lub za pobraniem.
5. W momencie otrzymania przesyłki od kuriera Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować stan przesyłki (w przypadku uszkodzeń przesyłki należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej). Wszelkie niezgodności w dostawie Użytkownik powinien zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zarejestrowania wpłaty Użytkownika za Produkt. Czas wysyłki i transportu może zostać wydłużony zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Dni roboczych.
7. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie sklepu internetowego po uprzednim kontakcie.

§ 6
Gwarancja oraz reklamacje

1. Sprzedawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na zakupiony Produkt z wyjątkiem baterii, na które Sprzedawca udziela 3-miesięcznej gwarancji.
2. Reklamacje Użytkowników posiadających konto należy składać zgodnie z procedurą z użyciem Formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie internetowym po zalogowaniu.
3. Reklamacje Użytkowników dokonujących zakupów bez rejestracji należy dokonać wysyłając wcześniej pobrany oraz uzupełniony formularz reklamacyjny na adres e-mail: gsm@quadra-net.com. Plik do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce reklamacje i zwroty (https://gsm.quadra-net.pl/reklamacje-i-zwroty,12,24.htm)
4. Wysyłka reklamowanego towaru jest bezpłatna. Aby skorzystać z bezpłatnej wysyłki reklamowanego towaru:
-Użytkownik zarejestrowany po złożeniu reklamacji otrzyma formularz zwrotu w korespondencji w e-sklepie w zakładce twój panel reklamacje.
-Użytkownik niezarejestrowany otrzyma formularz zwrotu w odpowiedzi na e-mail odnośnie reklamowanego Produktu.
5. Sklep internetowy rozpatrzy żądanie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. W ramach gwarancji Administrator Sklepu internetowego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wymieni lub naprawi Produkt na wolny od wad w terminie do 30 dni od dostarczenia Produktu.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
8. W razie realizacji roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Użytkownik może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu do umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w odpowiedniej proporcji do ceny wynikającej z umowy, stosownie do tego w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
b) zażądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Użytkownika w tym zakresie.
Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot Produktów

1. Jeżeli Użytkownik, który zamawia towar w Sklepie internetowym jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.
2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien przekazać sprzedającemu formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość drogą e-mail. Formularz zwrotu jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce reklamacje i zwroty (https://gsm.quadra-net.pl/reklamacje-i-zwroty,12,24.htm) oraz w e-mail-u potwierdzającym zamówienie ze Sklepu internetowego.
3. Użytkownik otrzyma potwierdzenie odstąpienia od umowy na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail lub jeżeli zakup był realizowany bez Rejestracji potwierdzenie otrzyma na e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.
4. Zwracany Produkt zakupiony w Sklepie Użytkownik ma obowiązek zwrócić niezwłocznie Sprzedawcy, jednak nie później niż po upływie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt albo, że poniesie koszty przesyłki zwrotnej. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Użytkownik.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, za zmniejszenie wartości sprzedawanego towaru będące wynikiem użytkowania Produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
-Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9
Polityka ochrony prywatności

QUADRA-NET Sp. z o.o. szanuje dane osobowe Użytkowników sklepu, którzy zarejestrowali się w serwisie gsm.quadra-net.pl. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasadach korzystania z treści umieszczonych na serwisie gsm.quadra-net.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych Klientów jest QUADRA-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czochralskiego 8, 61-248, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod nr KRS 0000266150 NIP 728-26-28-031, REGON 100234380 (zwaną dalej: „QUADRA-NET”).
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które stosuje QUADRA-NET. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następującym zakresie:
a. adres e-mail będzie przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na okresowym przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Sklepu (newsletter), a podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesyłania wspomnianych informacji; dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Sklepu, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z QUADRA-NET a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych informuje o możliwości dokonania powyższych czynności - mailowo pod adresem infolinia@quadra-net.comlub pisemnie na adres spółki.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Serwis gsm.quadra-net.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka") oraz gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań funkcjonującego pod adresem www.internetowesklepy.org.

WIADOMOŚCI/REKLAMA
Dane Użytkowników są wykorzystywane w celu wykonania umów sprzedaży zawartych z Użytkownikami. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na podane przez Użytkownika dane kontaktowe wysyłane będą informacje handlowe związane z działalnością Sklepu, a w szczególności informacje o akcjach promocyjnych i nowościach w serwisie gsm.quadra-net.pl.

PRAWA AUTORSKIE
Zawarte w całym serwisie gsm.quadra-net.pl materiały, w tym zdjęcia, filmy i opisy nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to materiały stworzone przez firmę QUADRA-NET lub jej podwykonawców. Materiały są chronione prawem autorskim i ich używanie dla celów komercyjnych bez zgody QUADRA-NET jest łamaniem prawa polskiego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Sklep QUADRA-NET nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych umieszczonych na w serwisie gsm.quadra-net.pl Sklep niezwłocznie usunie te dane z serwisu gsm.quadra-net.pl.
Jakie zabezpieczenia stosuje QUADRA-NET?
Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników QUADRA-NET zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.
Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności QUADRA-NET?
Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.
Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

COOKIES
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę ?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

LOGI Z SERWERA
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

GOOGLE ANALYTICS
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics także stosuje pliki cookie w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Ze względu na aktywną anonimizację adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej. Aktualny link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Klikając poniższy link, można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics. Zostanie wówczas pobrany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyty na stronie.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych podano pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.
Informujemy, że na tej stronie internetowej rozszerzono usługę Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).
W jaki sposób skontaktować się z QUADRA-NET?
Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez QUADRA-NET polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres:
INFOLINIA@QUADRA-NET.COM

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
4. Użytkownik informowany jest o zmianach w Regulaminie drogą e-mailową. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia Regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia RODO.
Uwaga
Załóż konto!

Przyznajemy jednorazowy rabat 5% dla nowo zarejestrowanych użytkowników naszego sklepu.


Zamówienia złożone do godziny 13:30 wysyłamy w tym samym dniu.

Zapraszamy na nasz kanał YouTube.

Drogi kliencie! Jeżeli jesteś już w naszym systemie zarejestrowany, zaloguj się. Przyśpieszy to obsługę Twojego zamówienia i umożliwi Ci uzyskanie dodatkowych informacji o Twoich transakcjach, dostępnych ilościach towarów.
Chat
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie